Your Position:    Home  >   Poster Sessions  

TuPMP

Tue 15:00-17:00

 

15

Zhang, Jianbo; Wang, Jin-Kuan

Linear Discriminative Sparsity Preserving Projections for Dimensionality Reduction

19

Xu, Wenchao; Pang, Yuxin; Yang, yanqin; Liu, yanbo

Human Activity Recognition Based on Convolutional Neural Network

22

Zhu, Yamei; Zhang, Lin

A Comprehensive Study on Upper-Body Detection with Deep Neural Networks

23

He, Chuchao; Gao, Xiao-guang; GUO, Zhigao

Structure Learning of Bayesian Networks by Finding the Optimal Ordering

24

Maier, Andreas; Schebesch, Frank; Syben, Christopher; Würfl, Tobias; Steidl, Stefan; Choi, Jang-Hwan; Fahrig, Rebecca

Precision Learning: Towards Use of Known Operators in Neural Networks

32

John, Vijay; Meenakshi Karunakaran, Nithilan; Guo, Chunzhao; Kidono, Kiyosumi; Mita, Seiichi

Free Space, Visible and Missing Lane Marker Estimation Using the PsiNet and Extra Trees Regression

48

Rathore, Punit; Bezdek, James C.; Kumar, Dheeraj; Rajasegarar, Sutharshan; Palaniswami, Marimuthu

Approximate Cluster Heat Maps of Large High-Dimensional Data

51

Chen, Chao; Lin, Xiao; Terejanu, Gabriel

An Approximate Bayesian Long Short-Term Memory Algorithm for Outlier Detection

56

Gan, Sun; Yang, Cong; Qiang, Wang; Xiaowei, Xu

Online Low-Rank Metric Learning Via Parallel Coordinate Descent Method

62

Luo, Xiaohui; Zhang, Li; Li, Fan-Zhang; Wang, Bangjun

Graph Embedding-Based Ensemble Learning for Image Clustering

75

Liu, Yu; Guo, Yanming; Chen, Wei; Lew, Michael

An Extensive Study of Cycle-Consistent Generative Networks for Image-To-Image Translation

82

Wu, Yirui; Xu, Weigang; Feng, Jun; Palaiahnakote, Shivakumara; Lu, Tong

Local and Global Bayesian Network Based Model for Flood Prediction

89

Yin, Hongwei; Li, Fan-Zhang; Zhang, Li

Multi-Source Clustering Based on Spectral Recovery

97

Hou, Hui-Rang; Meng, Qing-Hao; Zhang, Xiao-Nei

A Voting-Near-Extreme-Learning-Machine Classification Algorithm

114

zhang, chunping; feng, yong; shang, jiaxing; qiang, baohua

Wasserstein Generative Recurrent Adversarial Networks for Image Generating

122

Yan, Shiyang; Wu, Fangyu; Smith, Jeremy Simon; Lu, Wenjin; Zhang, Bailing

Image Captioning Using Adversarial Networks and Reinforcement Learning

139

Uchiyama, Hideaki; Oyamada, Yuji

Transparent Random Dot Markers

145

Lu, Wei; Chung, Fu-lai

A Deep Graphical Model for Layered Knowledge Transfer

156

Xu, Xin; Wang, Wei

Target Group Distribution Pattern Discovery Via Convolutional Neural Network

161

Yip, Chitung; Hu, Haifeng

Grouped Multi-Task CNN for Facial Attribute Recognition

165

Wu, Fangyu; Yan, Shiyang; Smith, Jeremy Simon; Zhang, Bailing

Joint Semi-Supervised Learning and Re-Ranking for Vehicle Re-Identification

171

Han, Yongming; Zhang, Shuheng; Geng, Zhiqiang

Multi-Frequency Decomposition with Fully Convolutional Neural Network for Time Series Classification

172

Geng, Zhiqiang; Li, Zhongkun; Han, Yongming

A Novel Asymmetric Embedding Model for Knowledge Graph Completion

177

Jinghao, Niu; Sun, Zhengya; Zhang, Wensheng

Enhancing Knowledge Graph Completion with Positive Unlabeled Learning

181

Humayoo, Mahammad; Cheng, Xueqi

Model-Free Knockoffs for SLOPE-Adaptive Variable Selection with Controlled False Discovery Rate

182

Kingkan, Cherdsak; Hashimoto, Koichi

Generating Mesh-Based Shapes from Learned Latent Spaces of Point Clouds with VAE-GAN

184

Chen, Guangliang

Scalable Spectral Clustering with Cosine Similarity

187

Jeong, Jiyeoup; Jeong, Hawook; Lim, Jongin; Choi, Jongwon; Yun, Sangdoo; Choi, Jin Young

Selective Ensemble Network for Accurate Crowd Density Estimation

190

Yang, Shuang; Yang, Bo

Enhanced Network Embedding with Text Information

191

Do, Kien; Tran, Truyen; Venkatesh, Svetha

Knowledge Graph Embedding with Multiple Relation Projections

192

Yang, Zhen; Chen, Wei; Wang, Feng; Xu, Bo

Unsupervised Domain Adaptation for Neural Machine Translation

199

Faria, Fabio Augusto; Sarkar, Sudeep

A Graph-based Approach for Static  Ensemble Selection in Remote Sensing Image Analysis

214

Tavakolian, Mohammad; Hadid, Abdenour

Deep Spatiotemporal Representation of the Face for Automatic Pain Intensity Estimation

221

Zheng, Wu; Zhang, Zhaoxiang

Accelerating the Classification of Very Deep Convolutional Network by a Cascading Approach

228

Cheng, Dawei; Niu, Zhibin; Tu, Yi; Zhang, Liqing

Prediction Defaults for Networked-Guarantee Loans

236

Li, Jing; Zhong, Yihao; Ouyang, Gaoxiang

Identification of ASD Children based on Video Data

243

zhang, xiaohu; Zou, Yuexian; Wang, Wenwu

LD-CNN: A Lightweight Dilated Convolutional Neural Network for Environmental Sound Classification

248

Nie, Binling; Sun, ShouQian

Joint Knowledge Base Embedding with Neighborhood Context

258

Wu, Guoqiang; Tian, Yingjie; Dalian, Liu

Privileged Multi-Target Support Vector Regression

260

Huang, Shuning; Zhang, Li; Li, Fan-Zhang

Spectral Embedded Clustering on Multi-Manifold

262

Gui, Cunbin; Hu, Jiani

Unsupervised Domain Adaptation by Regularizing Softmax Activation

263

Ye, Zhili; Du, Yang; Wu, Fengge

Graph-Based Semi-Supervised Classification with CRF and RNN

265

Fan, Lixin

Deep Epitome for Unravelling Generalized Hamming Network

276

Guo, Baolin; Hou, Chenping; Shan, Jincheng; Yi, Dongyun

Low Rank Multi-Label Classification with Missing Labels

283

Altinel, Fazil; Ozay, Mete; Okatani, Takayuki

Deep Structured Energy-Based Image Inpainting

291

Chang, Yuanyuan; Wu, Xiaofu; Zhang, Suofei

Piecewise Linear Units for Fast Self-Normalizing Neural Networks

293

Law, Marc; Weng, Paul

Representing Relative Visual Attributes with a Reference-Point-Based Decision Model

295

Yu, Tao; Long, Huan; Hopcroft, John

Curvature-Based Comparison of Two Neural Networks

301

Wang, Jianjia; Wilson, Richard; Hancock, Edwin

Directed Graph Evolution from Euler-Lagrange Dynamics

303

Sun, Mengxin; Liu, Kunhong; Hong, Qingqi; Wang, Beizhan

A New ECOC Algorithm for Multiclass Microarray Data Classification

308

Pan, JunJun; NG, Michael Kwok-po; Zhang, Xiongjun

Structured Convex Optimization Method for Orthogonal Nonnegative Matrix Factorization

312

Dornaika, Fadi; EL TRABOULSI, Youssof; ZHU, Ruifeng

Robust and Flexible Graph-Based Semi-Supervised Embedding

325

Ma, Jian; Li, Kun; Han, Yahong; Yang, Jingyu

Image-Based Air Pollution Estimation Using Hybrid Convolutional Neural Network

326

che, yunlong; qi, yue

Dynamic Projected Segmentation Networks for Hand Pose Estimation

334

Li, Xiang; Li, Wei; Xu, Xiaodong; Du, Qian

CascadeNet: Modified ResNet with Cascade Blocks

336

Lu, Kangkang; Sun, Ying; Ong, Sim Heng

Dual-Resolution U-Net: Building Extraction from Aerial Images

339

Cai, Zhenni; Liu, Qingshan; Wang, Shanmin; Yang, Bruce

Joint Head Pose Estimation with Multi-Task Cascaded Convolutional Networks for Face Alignment

340

LUO, XIANGHUI; Durrant, Robert John

Maximum Gradient Dimensionality Reduction

343

Zeng, Kun; Zheng, Hong; Qu, Yanyun; Qu, Xiaobo; Bao, Lijun; Chen, Zhong

Single Image Super-Resolution with Learning Iteratively Non-Linear Mapping between Low- and High-Resolution Sparse Representations

347

Wang, Yixue; Bing, Xinyang; Zheng, Liying; Zhao, Shuo

Generating Facial Line-Drawing with Convolutional Neural Networks

348

Grelsson, Bertil; Felsberg, Michael

Improved Learning in Convolutional Neural Networks with Shifted Exponential Linear Units (ShELUs)

349

Moya Rueda, Wilmar Fernando; Fink, Gernot

Learning Attribute Representation for Human Activity Recognition

350

Zhang, Liang; Kong, Xiangwen; Shen, Peiyi; Zhu, Guangming; Song, Juan; Shah, Syed Afaq Ali; Bennamoun, Mohammed

Reflective Field for Pixel-Level Tasks

352

Wen, Jie; Fei, Lunke; Lai, Zhihui; Zhang, Zheng; Wu, Jian; Fang, Xiaozhao

Adaptive Locality Preserving Based Discriminative Regression

356

Zhou, Yu; Ma, Jianxiang; Ming, Anlong; Bai, Xiang

Learning Training Samples for Occlusion Edge Detection and Its Application in Depth Ordering Inference

367

Cui, Ran; Zhu, Aichun; Zhang, Sai; Hua, Gang

Multi-Source Learning for Skeleton-Based Action Recognition Using Deep LSTM Networks

370

Sebastian, Clint; Uittenbogaard, Ries; Vijverberg, Julien; Boom, Bastiaan Johannes; De With, Peter H. N.

Conditional Transfer with Dense Residual Attention: Synthesizing Traffic Signs from Street-View Imagery

371

Sugi Afonso, Luis Claudio; Pedronette, Daniel Carlos Guimaraes; Souza, Andre Nunes; Papa, Joao Paulo

Improving Optimum-Path Forest Classification Using Unsupervised Manifold Learning

372

Sadeghi Sokeh, Hajar; Argyriou, Vasileios; Monekosso, Dorothy; Remagnino, Paolo

Superframes, a Temporal Video Segmentation

374

Serratosa, Francesc; Santacruz Muñoz, Jose Luis

Graph Edit Distance Testing through Synthetic Graphs Generation

378

lu, jiazhong; lv, fengmao; Liu, Quan-Hui; Zhang, Malu Zhang; zhang, xiaosong

Botnet Detection Based on Fuzzy Association Rules

382

SU, YUANHANG; Huang, Yuzhong; Kuo, C.-C. Jay

Efficient Text Classification Using Tree-Structured Multi-Linear Principal Component Analysis

383

Tayanov, Vitaliy; Krzyzak, Adam; Suen, Ching Y

Prediction-Based Classification Using Learning on Riemannian Manifolds

398

Zhu, Jiagang; Zou, Wei; Zhu, Zheng

Two-Stream Gated Fusion ConvNets for Action Recognition

405

Zhao, Gangming; Zhang, Zhaoxiang; Guan, He; Tang, Peng; Wang, Jingdong

Rethinking ReLU to Train Better CNNs

408

Nguyen, Khanh; Le, Trung; Nguyen, Tu Dinh; Phung, Dinh

Bayesian Multi-Hyperplane Machine for Pattern Recognition

429

FANG, YUCHUN; Yuan, Qiulong; Zhang, Wei; Zhang, Zhaoxiang

Diversified Dual Domain-Adversarial Neural Networks

435

Sun, Yulin; Zhang, Zhao; Jiang, Weiming; Liu, Guangcan; Wang, Meng; Yan, Shuicheng

Robust Discriminative Projective Dictionary Pair Learning by Adaptive Representations

437

Wang, Rui; Wu, Xiaojun; Kittler, Josef; Chen, Kai-Xuan

Multiple Manifolds Metric Learning with Application to Image Set Classification

439

Xiao, Lei; Wang, Zengfu

Dense Convolutional Recurrent Neural Network for Generalized Speech Animation

443

Pham, Trang; Tran, Truyen; Venkatesh, Svetha

Graph Memory Networks for Molecular Activity Prediction

446

Zhu, Jiagang; Zou, Wei; Zhu, Zheng

End-To-End Video-Level Representation Learning for Action Recognition

465

Chen, Kai-Xuan; Wu, Xiaojun; Wang, Rui; Kittler, Josef

Riemannian Kernel Based Nyström Method for Approximate Infinite-Dimensional Covariance Descriptors with Application to Image Set Classification

467

Manessi, Franco; Rozza, Alessandro; Bianco, Simone; Napoletano, Paolo; Schettini, Raimondo

Automated Pruning for Deep Neural Network Compression

493

zhang, le; Li, Xiang; xiang, ji; Qi, ying

LHONE: Label Homophily Oriented Network Embedding

504

Li, Hang; He, xinzi; yu, zhen; zhou, feng; cheng, jie zhi; Huang, Limin; Wang, Tianfu; Lei, Baiying

Skin Lesion Segmentation Via Dense Connected Deconvolutional Network

509

Yu, Ping; Song, Kaitao; Lu, Jianfeng

Generating Adversarial Examples with Conditional Generative Adversarial Net

517

Zhang, Hongpo; Wu, Chase Q.; Gao, shan; Wang, Zongmin; Xu, Yuxiao; Liu, Yongpeng

An Effective Deep Learning Based Scheme for Network Intrusion Detection

522

Liu, Xinlong; He, Bokun; He, Chu

Lifting Scheme Based Deep Network Model for Remote Sensing Imagery Classification

525

Wang, Yulong; Zou, Cuiming; Tang, YuanYan; Li, Luoqing

Cauchy Matching Pursuit for Robust Sparse Representation and Classification

527

Xie, Hai; He, Yejun; Lei, Haijun; Han, Tao; Yu, Zhen; Lei, Baiying

Deeply Supervised Residual Network for HEp-2 Cell Classification

529

Zhao, Bocheng; Yang, Minghao; Tao, Jianhua

Pen Tip Motion Prediction for Handwriting Drawing Order Recovery Using Deep Neural Network

553

Windeatt, Terry

Optimising Ensemble of Two-Class Classifiers Using Spectral Analysis

563

Passalis, Nikolaos; Tefas, Anastasios

Neural Network Knowledge Transfer Using Unsupervised Similarity Matching

564

Sohrab, Fahad; Raitoharju, Jenni Karoliina; Moncef, Gabbouj; Iosifidis, Alexandros

Subspace Support Vector Data Description

565

Liu, Xiaofeng; Zou, Yang; Kong, Lingsheng; Diao, Zhihui; Yan, Junliang; Wang, Jun; Li, Site; Jia, Ping; You, Jane

Data Augmentation via Latent Space Interpolation for Image Classification

567

Pramerdorfer, Christopher; Kampel, Martin; Van Loock, Mark

Multi-View Classification and 3D Bounding Box Regression Networks

574

Mahmoud Nabil, Mahmoud; Muhammad Ismail, Muhammad Ismail; Mohamed, Mahmoud; Mostafa Shahin, Mostafa Shahin; Khalid Qaraqe, Khalid Qaraqe; Serpedin, Erchin

Deep Recurrent Electricity Theft Detection in AMI Networks with Random Tuning of Hyper-Parameters

581

Liang, Peifeng; Yuan, Xin; Li, Weite; Hu, Jinglu

A Segmented Local Offset Method for Imbalanced Data Classification Using Quasi-Linear Support Vector Machine

584

Ballotta, Diego; Borghi, Guido; Vezzani, Roberto; Cucchiara, Rita

Fully Convolutional Network for Head Detection with Depth Images

600

Liu, Yuntao; Dou, Yong; Jin, Ruochun; Qiao, Peng

Visual Tree Convolutional Neural Network in Image Classification

603

Sen, Jia; Meng, Zhang; Junjian, Xian; Jiayue, Zhuang; Qiang, Huang

Superpixel-Based Feature Extraction and Fusion Method for Hyperspectral and LiDAR Classification

605

Yuan, Liming; Wen, Xianbin; Xu, Haixia; Zhao, Lu

Multiple-Instance Learning with Empirical Estimation Guided Instance Selection

608

Kokaki, Yuya; Tawara, Naohiro; Kobayashi, Tetsunori; Hashimoto, Kazuo; Ogawa, Tetsuji

Sequential Fish Catch Forecasting Using Bayesian State Space Models

610

Sen, Jia; Huimin, Xie; Xianglong, Deng

Extended Morphological Profile-Based Gabor Wavelets for Hyperspectral Image Classification

626

Zhang, Ke; Liu, Na; Yuan, Xingfang; Guo, Xinyao; Gao, Ce; Zhao, Zhenbing

Fine-Grained Age Group Classification in the Wild

629

cao, min; Chen, Chen; Hu, Xiyuan; Peng, Silong

Region-Specific Metric Learning for Person Re-Identification

649

wang, lei; Zhang, Zhao; Liu, Guangcan; Ye, Qiaolin; Qin, Jie; Wang, Meng

Robust Adaptive Low-Rank and Sparse Embedding for Feature Representation

658

Li, Yangyang; Lu, Ruqian

Riemannian Metric Learning Based on Curvature Flow

659

Zhang, Huan; Shi, Hong; Wang, Wenwu

Cascade Deep Networks for Sparse Linear Inverse Problems

667

Xu, Siqi; Dai, Jianhua; Shi, Hong

Semi-Supervised Feature Selection by Mutual Information Based on Kernel Density Estimation

669

Wang, Hu

ReNN: Rule Embedded Neural Networks

674

Luo, Zhaojie; Chen, Jinhui; Cai, Xiao Jing; Tanaka, Katsuyuki; Takiguchi, Tetsuya; Kinkyo, Takuji; Hamori, Shigeyuki

Oil Price Forecasting Using Supervised GANs with Continuous Wavelet Transform Features

678

Cao, Sen; Liu, Yazhou; Zhou, Changxin; Sun, Quansen; Lasang, Pongsak; Shen, Shengmei

ThinNet: An Efficient Convolutional Neural Network for Object Detection

682

Lin, Hung Jin; Huang, Sheng-Wei; Lai, Shang-Hong; Chiang, Chen-Kuo

Indoor Scene Layout Estimation from a Single Image

689

Mei, Chuanneng; jiang, Fei; Shen, Ruimin; Hu, Qiaoping

Region and Temporal Dependency Fusion for Multi-Label Action Unit Detection

691

Wang, Jiaji; Miao, Zhenjiang

A Method of Automatically Generating Labanotation from Human Motion Capture Data

695

Zhao, Kaikai; Matsukawa, Tetsu; Suzuki, Einoshin

Retraining: A Simple Way to Improve the Ensemble Accuracy of Deep Neural Networks for Image Classification

696

Wang, Meiqian; Yue, Xiaodong; Gao, Can; Chen, Yufei

Feature Selection Ensemble for Symbolic Data Classification with AHP

703

Garcia, Luís Paulo; Lorena, Ana; de Souto, Marcilio; Ho, Tin Kam

Classifier Recommendation Using Data Complexity Measures

720

Du, Jiahong; Chen, Yujun; Wang, Yue; Pu, Juhua

Zone2Vec: Distributed Representation Learning of Urban Zones

732

Wang, Xingfu; Li, Pengcheng; Hawbani, Ammar

An Efficient Budget Allocation Algorithm for Multi-Channel Advertising

746

Tsang, Gavin; Deng, Jingjing; Xie, Xianghua

Recurrent Neural Networks for Financial Time-Series Modelling

751

Wang, Zhewei; Shi, Bibo; Smith, Charles; Liu, Jundong

Nonlinear Metric Learning through Geodesic Interpolation within Lie Groups

753

Richtr, Radek; Haindl, Michael

Dynamic Texture Similarity Criterion

766

Gasparetto, Andrea; Ressi, Dalila; Bergamasco, Filippo; Pistellato, Mara; Cosmo, Luca; Boschetti, Marco; Ursella, Enrico; Albarelli, Andrea

Cross-Dataset Data Augmentation for Convolutional Neural Networks Training

775

Dey, Sounak; Dutta, Anjan; Ghosh, Suman Kumar; Valveny, Ernest; Llados, Josep; Pal, Umapada

Learning Cross-Modal Deep Embeddings for Multi-Object Image Retrieval using Text and Sketch

783

Yuan, Yun-Hao; Zhang, Zhao; Li, Yun; Qiang, Ji-Peng Qiang; Li, Bin; Shen, Xiao-Bo

Learning Parallel Canonical Correlations for Scale-Adaptive Low Resolution Face Recognition

784

Fonal, Krzysztof; Zdunek, Rafal; Wolczowski, Andrzej

Feature-Fusion HALS-Based Algorithm for Linked CP Decomposition Model in Application to Joint EMG/MMG Signal Classification

796

Blumenthal, David B.; Daller, Evariste; Bougleux, Sébastien; Brun, Luc; Gamper, Johann

Quasimetric Graph Edit Distance As a Compact Quadratic Assignment Problem

816

Yan, Yupeng; Rangarajan, Anand; Ranka, Sanjay

An Efficient Deep Representation Based Framework for Large-Scale Terrain Classification

819

Hu, Chunlong; Jiang, Dengbiao; Zou, Haitao; Zuo, Xin; Shu, Yucheng

Multi-Task Micro-Expression Recognition Combining Deep and Handcrafted Features

821

Gao, Shuaichao; Dai, Jianhua; Shi, Hong

Discernibility Matrix-Based Ensemble Learning

825

Yu, Jun; Wu, Xiaojun; Kittler, Josef

Semi-Supervised Hashing for Semi-Paired Cross-View Retrieval

826

Bandyopadhyay, Sambaran; Nandanwar, Sharad; Deshmukh, Rishabh; Musti, Narasimha Murty

DivGroup: A Diversified Approach to Divide Collection of Patterns into Uniform Groups

827

Filali Boubrahimi, Soukaina; Ma, Ruizhe; Aydin, Berkay; Hamdi, Shah Muhammad; Angryk, Rafal

Scalable kNN Search Approximation for Time Series Data

832

Sun, Donghui; Zhang, Qing; Yang, Jun

Pyramid Embedded Generative Adversarial Network for Automated Font Generation

836

Guo, Ruo-Pei; Li, Chun-Guang; Li, Yonghua; Lin, Jiaru

Density-Adaptive Kernel based Re-Ranking for Person Re-Identification

841

Liu, Xiyan; Meng, Gaofeng; Xiang, Shiming; PAN, Chunhong

Semantic Image Synthesis Via Conditional Cycle-Generative Adversarial Networks

845

Jiang, Yuechi; Leung, Frank Hung Fat

Generalized Fisher Discriminant Analysis As a Dimensionality Reduction Technique

856

Saha, Soham; Varma, Girish; Jawahar, C. V.

Class2Str: End to End Latent Hierarchy Learning

920

Kung, H. T.; McDanel, Bradley; Zhang, Sai Qian

Adaptive Tiling: Applying Fixed-Size Systolic Arrays to Sparse Convolutional Neural Networks

 

 

 

WePMP

Wed 15:00-17:00

 

77

Xu, Tao; Chiu, David K.Y.; Gondra, Iker

Common Random Subgraph Modeling Using Multiple Instance Learning

858

Garrett, Timothy; Radkowski, Rafael

Fast Descriptor Extraction for Contextless 3D Registration Using a Fully Convolutional Network

869

Ye, Qiaolin; Zhang, Zhao

Rotational Invariant Discriminant Subspace Learning for Image Classification

874

Qiu, Suo; Xu, Xiangmin; Cai, Bolun

FReLU: Flexible Rectified Linear Units for Improving Convolutional Neural Networks

894

Zhang, Yuemei; Wang, Xiumei; Gao, Xinbo

Adaptive Latent Representation for Multi-View Subspace Learning

899

Merchant, Alishan; Syed, Tahir; Khan, Behraj

Appearance-Based Data Augmentation for Image Datasets Using Contrast Preserving Sampling

911

Jawad, Muhammad; Aziz, Furqan; Hancock, Edwin

Local Binary Patterns for Graph Characterization

916

Zou, Peng; Li, Fan-Zhang; Zhang, Li

Nonnegative and Adaptive Multi-View Clustering

932

Labao, Alfonso; Naval, Prospero

Stabilizing Actor Policies by Approximating Advantage Distributions from K Critics

946

Xiao, Jinsheng; Luo, Li; Liu, Enyu; Lei, Junfeng; Klette, Reinhard

Single-Image Dehazing Algorithm Based on Convolutional Neural Networks

948

Peng, Xishuai; Liu, Ruirui; Murphey, Yi; Stent, Simon; Li, Yuanxiang

Driving Maneuver Detection Via Sequence Learning from Vehicle Signals and Video Images

950

Gao, Yongqiang; Cai, Huayue; Zhang, Xiang; Lan, Long; Luo, Zhigang

Background Subtraction Via 3D Convolutional Neural Networks

967

Wang, Siyu; Shi, Yucheng; Han, Yahong

Universal Perturbation Generation for Black-Box Attack Using Evolutionary Algorithms

968

Xiao, Pan; Du, Bo; Yun, Shuang; Li, Xue; Zhang, YiPeng; Wu, Jia

Probabilistic Graph Embedding for Unsupervised Domain Adaptation

973

TONG, ZHIQIANG; Tanaka, Gouhei

Reservoir Computing with Untrained Convolutional Neural Networks for Image Recognition

974

Ma, Xinyue; Oh, Beomseok; Sun, Lei; Toh, Kar-Ann; Lin, Zhiping

EMD-Based Entropy Features for Micro-Doppler Mini-UAV Classification

977

Wu, Yirui; Liu, Zhaoyang; Xu, Weigang; Feng, Jun; Palaiahnakote, Shivakumara; Lu, Tong

Context-Aware Attention LSTM Network for Flood Prediction

998

Li, junfan; Liao, Shizhong

An Online Kernel Selection Wrapper Via Multi-Armed Bandit Model

1006

Sharma, Shruti; Chaudhury, Santanu; Jayadeva, Dr.

Variational Bayes Block Sparse Modeling with Correlated Entries

1009

Chen, Lin; Yu, Shiqi; Yang, Meng

Semi-Supervised Convolutional Neural Networks with Label Propagation for Image Classification

1011

Guo, Xiang; Dai, Yuchao

Occluded Joints Recovery in 3D Human Pose Estimation Based on Distance Matrix

1028

Zhu, Hao; Xia, Minxue

Scalable Semi-Supervised Learning by Graph Construction with Approximate Anchors Embedding

1043

Li, Defang; Zhang, Min; Chen, Weifu; Feng, Guocan

Facial Attribute Editing by Latent Space Adversarial Variational Autoencoders

1050

Park, Noseong; Anand, Ankesh; Moniz, Joel Ruben Antony; Lee, Kookjin; Choo, Jaegul; Park, David Keetae; Chakraborty, Tanmoy

MMGAN: Manifold-Matching Generative Adversarial Network

1069

Yi, Haiyang; Xu, Zhi; Wen, Yimin; Fan, Zhigang

Multi-Source Domain Adaptation for Face Recognition

1099

Fabbri, Matteo; Borghi, Guido; Lanzi, Fabio; Vezzani, Roberto; Calderara, Simone; Cucchiara, Rita

Domain Translation with Conditional GANs: From Depth to RGB Face-To-Face

1114

Zhao, Rui; Schalk, Gerwin; Ji, Qiang

Temporal Pattern Localization Using Mixed Integer Linear Programming

1135

Curado, Manuel; Escolano, Francisco; Lozano, Miguel Angel; Hancock, Edwin

Net4lap: Neural Laplacian Regularization for Ranking and Re-Ranking

1141

SUN, YA; Minxian, Li; Lu, Jianfeng

Part-Based Multi-Stream Model for Vehicle Searching

1145

Aldana Lopez, Rodrigo; Campos Macias, Leobardo Emmanuel; Zamora Esquivel, Julio; Gomez-Gutierrez, David; Cruz Vargas, Jesus Adan

Dynamic Learning Rate for Neural Networks: A Fixed-Time Stability Approach

1148

Liciotti, Daniele; Paolanti, Marina; Pietrini, Rocco; Frontoni, Emanuele; Zingaretti, Primo

Convolutional Networks for Semantic Heads Segmentation Using Top-View Depth Data in Crowded Environment

1169

Biçici, Ufuk Can; Keskin, Cem; Akarun, Lale

Conditional Information Gain Networks

1174

Li, Jia; Song, Yonghong; Zhang, Yuanlin

Face Aging with Improved Invertible Conditional GANs

1194

Dehzangi, Omid; Sahu, Vaishali

IMU-Based Robust Human Activity Recognition Using Feature Analysis, Extraction, and Reduction

1207

Witmer, Adam; Bhanu, Bir

Multi-Label Classification of Stem Cell Microscopy Images Using Deep Learning

1209

Teng, Qiu; LI, Chaoyi; LI, Yongjie

D-NND: A Density-Based Hierarchical Clustering Method Via Nearest Neighbor Descent

1211

Ji, Zhipeng; Lang, Congyan; Li, Kai; Xing, Junliang

Deep Age Estimation Model Stabilization from Images to Videos

1218

Zhang, Dongyu; Chen, Rongcong; Qiu, Zhilin; Zhang, Wei; Wang, Qing

Person Re-Identification with Weighted Spatio-Temporal Features

1219

Elezi, Ismail; Torcinovich, Alessandro; Vascon, Sebastiano; Pelillo, Marcello

Transductive Label Augmentation for Improved Deep Network Learning

1231

Luo, Wenfeng; Yang, Meng

Fast Skin Lesion Segmentation Via Fully Convolutional Network with Residual Architecture and CRF

1250

Chen, Xiaobo

Improved Robust Discriminant Analysis for Feature Extraction

1254

Chen, Xiaobo

An Improved Self-Representation Approach for Missing Value Imputation

1268

Zhong, Guoqiang; Zheng, Yan; Zhang, Xu-Yao; Wei, Hongxu; Ling, Xiao

Convolutional Discriminant Analysis

1274

Zhong, Guoqiang; Yao, Hui; Zhou, Huiyu

Merging Neurons for Structure Compression of Deep Networks

1282

Kouw, Wouter Marco; Loog, Marco

Effects of Sampling Skewness of the Importance-Weighted Risk Estimator on Model Selection

1291

Combinido, Jay Samuel; Mendoza, John Robert; Aborot, Jeffrey

A Convolutional Neural Network Approach for Estimating Tropical Cyclone Intensity Using Satellite-Based Infrared Images

1292

Dehzangi, Omid; Taherisadr, Mojtaba

Driver Distraction Detection Using MEL Cepstrum Representation of Galvanic Skin Responses and Convolutional Neural Networks

1294

Hou, Jiaxin; Chen, Jing; Liao, Shijie; Xiong, Qingyu; Wen, Junhao

Exploring Spatio-Temporal Correlations Via Deep Convolutional Neural Networks for Short-Term Traffic Flow Prediction with Incomplete Data

16

Liu, Xiaofeng; Li, Zhaofeng; Kong, Lingsheng; Diao, Zhihui; Yan, Junliang; Zou, Yang; Yang, Chao; Jia, Ping; You, Jane

A Joint Optimization Framework of Low-Dimensional Projection and Collaborative Representation for Discriminative Classification

20

Rosenfeld, Amir; Ullman, Shimon

Action Classification Via Concepts and Attributes

49

Zhuang, Yueqing; Tao, Li; Yang, Fan; Ma, Cong; Zhang, Ziwei; Jia, Huizhu; Xie, Xiaodong

RelationNet: Learning Deep-Aligned Representation for Semantic Image Segmentation

69

Du, Jiang; Xie, Xuemei; Wang, Chenye; Shi, Guangming

Color Image Reconstruction with Perceptual Compressive Sensing

71

He, Wei; Kim, Yongkwan; Qi, Qi; Wu, Jianhui; Zhang, Guoyun; Guo, Longyuan; Tu, Bing; Ou, Xianfeng; Huang, Feng

Local Compact Binary Patterns for Background Subtraction in Complex Scenes

81

Wu, Wenqi; Yin, Yingjie; Wang, Yingying; Wang, Xingang; Xu, De

Facial Expression Recognition for Different Pose Faces Based on Special Landmark Detection

83

Boudra, Safia; Itheri Yahiaoui, Itheri Yahiaoui; Ali Behloul, Ali Behloul

Plant identification from bark: A texture description based on Statistical Macro Binary Pattern

98

Miyamoto, Shinichi

Person in Vehicle Counting Method of HOV HOT System

118

Gao, Xizhan; Sun, quansen; Xu, Haitao; Li, Yanmeng

Kernel Dual Linear Regression for Face Image Set Classification

120

YANG, Bo; chen, Xiaofeng; Zhang, Yuye

Flexible Rotation Invariant Bases from Orthogonal Moments

126

Wang, Chengji; Luo, Zhiming; lian, lancer; Li, Shaozi

Anchor Free Network for Multi-Scale Face Detection

127

Ma, Yanxin; Guo, Yulan; Lei, Yinjie; Lu, Min; Zhang, Jun

3DMAX-Net: A Multi-Scale Spatial Contextual Network for 3D Point Cloud Semantic Segmentation

134

Xu, Jianfeng; Tasaka, Kazuyuki; Yanagihara, Hiromasa

Beyond Two-Stream: Skeleton-Based Three-Stream Networks for Action Recognition in Videos

151

Jin, Dongliang; Songhao, Zhu; Songsong, Wu; Jing, Xiaoyuan

Sparse Representation and Weighted Clustering Based Abnormal Activity Detection

159

Sun, Xian; Songhao, Zhu; Songsong, Wu; Jing, Xiaoyuan

Weak Supervised Learning Based Abnormal Behavior Detection

168

Li, Jun; Xiao, Qiongling; Yang, Ruoyu

A New Method for Face Alignment under Extreme Poses and Occlusion

180

Dhaka, Devendra; Ishii, Masato; Sato, Atsushi

Latent Linear Dynamics for Modeling Pedestrian Behaviors

200

Liang, Lingyu; Lin, luojun; Jin, Lianwen; Xie, Duorui; Li, Mengru

SCUT-FBP5500: A Diverse Benchmark Dataset for Multi-Paradigm Facial Beauty Prediction

203

Li, Mingyu; Hashimoto, Koichi

Fast and Robust Pose Estimation Algorithm for Bin Picking Using Point Pair Feature

205

Shen, Zhiqiang; Ma, Xin; Zeng, Xianglei

Hybrid 3D Surface Description with Global Frames and Local Signatures of Histograms

219

mahboubi, amal; Brun, Luc; Conte, Donatello

A Structural Approach to Person Re-Identification Problem

220

USMAN, MUHAMMAD; Wang, Weiqiang; Shahbaz Pervaiz, Chattha; Sajid, Ali

Pre-Trained VGG-Net Architecture for Remote-Sensing Image Scene Classification

233

Liu, Hao; Hu, Qingyong; Li, Biao; Guo, Yulan

Long-term Object Tracking with Instance Specific Proposals

240

Du, Peng; Song, Yonghong; Zhang, Yuanlin

Which Part is Better: Multi-Part Competition Network for Person Re-Identification

251

Wei, Yi; Chang, Ming-Ching; Ying, Yiming; Lim, Ser Nam; Lyu, Siwei

Explain Black-Box Image Classifications Using Superpixel-Based Interpretation

256

Qie, Chunguang; Guanjun, Guo; Yan, Yan; Liming, Zhang; Wang, Hanzi

Improved Correlation Filter Tracking with Hard Negative Mining

257

Li, Dongdong; Wen, Gongjian; Kuai, Yangliu

A Rigorous Solution for Closed-Form Correlation Filter Tracking

275

He, Shida; Qin, Xuebin; Zhang, Zichen; Jagersand, Martin

Incremental 3D Line Segment Extraction from Semi-Dense SLAM

277

Zhang, Zhao; Jiang, Weiming; Li, Sheng; Qin, Jie; Liu, Guangcan; Yan, Shuicheng

Robust Locality-Constrained Label Consistent KSVD by Joint Sparse Embedding

279

Ma, Ruijun; Hu, Haifeng

Perceptual Face Completion Using a Local-Global Generative Adversarial Network

285

WU, MIN; Zha, Yufei; zhang, yuanqinag; ku, tao; zhang, lichao; chen, bin

Joint Identification-Verification Model for Visual Tracking

289

Huang, Xinyu; Xu, Jiaolong; Guo, Gang

Incremental Kernel Null Foley-Sammon Transform for Person Re-Identification

318

Fu, Zhiheng; Guo, Yulan; An, Wei

Simultaneous Context Feature Learning and Hashing for Large Scale Loop Closure Detection

321

Zhang, Ji; Mei, Kuizhi; Wang, Xiao; Zheng, Yu; Fan, Jianping

From Text to Video: Exploiting Mid-Level Semantics for Large-Scale Video Classification

323

Kataoka, Hirokatsu; Shuhei, Ohki; Iwata, Kenji; Satoh, Yutaka

Occlusion Handling Human Detection with Refocused Images

335

Wu, Xuerong; Palaiahnakote, Shivakumara; Zhu, Liping; Zhang, Hualu; Shi, Jie; Lu, Tong; Pal, Umapada; Blumenstein, Michael

Fourier Transform Based Features for Clean and Polluted Water Image Classification

358

Meng, Ajin; Yang, Wei; Xu, Zhenbo; Huang, Huan; Huang, Liusheng; Ying, Changchun

A Robust and Efficient Method for License Plate Recognition

369

Du, Yihan; Yan, Yan; Chen, Si; Hua, Yang; Wang, Hanzi

Object-Adaptive LSTM Network for Visual Tracking

392

Fu, Yanmei; Wu, Fengge; Zhao, Junsuo

Context-Aware and Depthwise-Based Detection on Orbit for Remote Sensing Image

395

Kawanishi, Yasutomo; Murase, Hiroshi; Xu, Jianfeng; Tasaka, Kazuyuki; Yanagihara, Hiromasa

Which Content in a Booklet Is He/she Reading? Reading Content Estimation Using an Indoor Surveillance Camera

401

Ma, Lin; Liu, Zhihua

Hybrid Sparse Subspace Clustering for Visual Tracking

411

ZHOU, WENJUN; Kaneko, Shun'ichi; Hashimoto, Manabu; Satoh, Yutaka; Liang, Dong

A Co-Occurrence Background Model with Hypothesis on Degradation Modification for Object Detection in Strong Background Changes

412

Liu, YangDong; Gao, Wei; Hu, Zhanyi

High-Quality and Memory-Efficient Volumetric Integration of Depth Maps Using Plane Priors

413

Ma, Lin; Liu, Zhihua

Appearance Variation Insensitive State Regression for Visual Tracking

417

Liu, Jinxu; Gao, Wei; Hu, Zhanyi

Online Temporal Calibration of Camera and IMU Using Nonlinear Optimization

434

Li, Jia; Wang, Zengfu

Local Regression Based Hourglass Network for Hand Pose Estimation from a Single Depth Image

445

Sogi, Naoya; Fukui, Kazuhiro

Action Recognition Method Based on Sets of Time Warped ARMA Models

450

Jung, Cheolkon; Su, Haonan

Multi-Spectral Fusion and Denoising of RGB and NIR Images Using Multi-Scale Wavelet Analysis

455

Xin, Zhe; Cai, Yinghao; CAI, SHAOJUN; Zhang, Jixiang; Yang, Yiping; Wang, Yanqing

Visual Localization in Changing Environments Using Place Recognition Techniques

460

Xin, Zhe; Cai, Yinghao; Zhang, Jixiang; Yang, Yiping; Wang, Yanqing

Probabilistic Voting for Sequence Based Visual Place Recognition

463

Qian, Weili; Wei, Yangliu; Wang, Xueping; Liu, Min

Convolutional Features-Based CRF Graph Matching for Tracking of Densely Packed Cells

470

Wang, Qiang; Gao, Jin; zhang, mengdan; Xing, Junliang; Hu, Weiming

SPCNet: Scale Position Correlation Network for End-To-End Visual Tracking

472

Zhou, Zongwei; Xing, Junliang; zhang, mengdan; Hu, Weiming

Online Multi-Target Tracking with Tensor-Based High-Order Graph Matching

492

Yao, Yongqiang; Dong, Yuan; Huang, Zesang; Bai, Hongliang

Dense Receptive Field for Object Detection

494

Zhou, Jinglin; Wang, Rong; Ding, jianwei

Online Learning of Spatial-Temporal Convolution Response for Robust Real-Time Tracking

496

Xu, Yuhao; HU, TINGTING; Du, Songlin; Ikenaga, Takeshi

Partial Descriptor Update and Isolated Point Avoidance Based Template Update for High Frame Rate and Ultra-Low Delay Deformation Matching

502

Xu, Yangdi; Damen, Dima

Human Routine Change Detection Using Bayesian Modelling

505

Zhang, Jing; Hui, Le; Lu, Jianfeng; Zhu, Yuhua

Attention-Based Neural Network for Traffic Sign Detection

512

Chang, Manyu; Guo, Feng; Ji, Rongrong

Depth-Assisted RefineNet for Indoor Semantic Segmentation

531

Ren, JiaHuan; Zhang, Zhao; Li, Sheng; Liu, Guangcan; Wang, Meng; Yan, Shuicheng

Robust Projective Low-Rank and Sparse Representation by Robust Dictionary Learning

538

Zhong, Weilin; Jiang, Linfeng; Zhang, Tao; ji, jinsheng; Xiong, Huilin

A Multi-Part Convolutional Attention Network for Fine-Grained Image Recognition

541

Chen, Zhiqiang; Du, Changde; Huang, Lijie; Li, Dan; He, Huiguang

Improving Image Classification Performance with Automatically Hierarchical Label Clustering

548

Guo, Qiushan; Dong, Yuan; Guo, Yu; Bai, Hongliang

MSFD: Multi-Scale Receptive Field Face Detector

549

Fasogbon, Peter; Fan, Lixin

Generic Calibration of Cameras with Non-Parallel Optical Elements

557

Wu, Yirui; Li, Zhi-Kai; Palaiahnakote, Shivakumara; Lu, Tong

Em-SLAM: A Fast and Robust Monocular SLAM Method for Embedded Systems

595

Xu, Tianyang; Wu, Xiaojun; Kittler, Josef

Non-Negative Subspace Representation Learning Scheme for Correlation Filter Based Tracking

597

Shi, Yongjie; Zhang, Danfeng; Wen, Jingsi; Tong, Xin; Ying, Xianghua; Zha, Hongbin

Radial Lens Distortion Correction by Adding a Weight Layer with Inverted Foveal Models to Convolutional Neural Networks

614

Ling, zhigang; Li, xiuxin; Zou, wen; Siyu, Guo

Semi-Supervised Learning Via Convolutional Neural Network for Hyperspectral Image Classification

622

Zhang, Lu; Yang, Xu; Liu, Zhiyong; Qi, Lu; Zhou, hao; Charles, Chiu

Single Shot Feature Aggregation Network for Underwater Object Detection

634

Xu, Dezhong; Wu, Lifang; Jian, Meng; Wang, Qi

Visual Tracking by Combining the Structure-Aware Network and Spatial-Temporal Regression

637

Li, Jiming; Chen, Fangjie; Yang, dongyong

Generative Band Feature Enhancement for Hyperspectral Image Classification

639

Ding, Xinyao; Li, Lian; Zhang, Xin

A Selective Tracking and Detection Framework with Target Enhanced Feature

662

Cui, Hainan; Shen, Shuhan; Gao, Wei

Voting-Based Incremental Structure-From-Motion

664

Kang, Ting; Liu, Yazhou; Sun, Quansen

Object Classification of Remote Sensing Images Based on Partial Randomness Supervised Discrete Hashing

681

Bartoli, Federico; Lisanti, Giuseppe; Ballan, Lamberto; Del Bimbo, Alberto

Context-Aware Trajectory Prediction

684

Tran, Thanh-Hai; Le, Thi-Lan; Dinh-Tan, Pham; Van-Nam, Hoang; Van-Minh, Khong; Quoc-Toan, Tran; Thai-Son, Nguyen; Van-Cuong, Pham

A Multi-Modal Multi-View Dataset for Human Fall Analysis and Preliminary Investigation on Modality

702

Wu, Xinjian; Zhang, Li; Li, Fan-Zhang; Wang, Bangjun

A Novel Model for Multi-Label Image Annotation

711

Vaquero, Victor; Sanfeliu, Alberto; Moreno-Noguer, Francesc

Hallucinating Dense Optical Flow from Sparse Lidar for Autonomous Vehicles

718

Cao, Lin; Gou, Chao; Wang, Kunfeng; Xiong, Gang; Wang, Fei-Yue

Gaze-Aided Eye Detection Via Appearance Learning

722

Shevchenko, Violetta; Eerola, Tuomas; Kaarna, Arto

Fish Detection from Low Visibility Underwater Videos

731

Ylimäki, Markus; Kannala, Juho; Heikkilä, Janne

Accurate 3-D Reconstruction with RGB-D Cameras Using Depth Map Fusion and Pose Refinement

736

Azzopardi, George; Foggia, Pasquale; Greco, Antonio; Saggese, Alessia; Vento, Mario

Gender Recognition from Face Images Using Trainable Shape and Color Features

741

Mahé, Howard; MARRAUD, DENIS; Comport, Andrew Ian

Semantic-Only Visual Odometry Based on Dense Class-Level Segmentation

761

Xu, Xiaoxiang; Zhang, Li; Li, Fan-Zhang

A Multi-Scale Feature Extraction Method for Single Sample

774

Dong, Xinghui; Taylor, Chris; Cootes, Tim

Automatic Inspection of Aerospace Welds Using X-Ray Images

798

Rotger, Gemma; Felipe, Lumbreras; Moreno-Noguer, Francesc; Agudo, Antonio

2D-To-3D Facial Expression Transfer

802

Ma, Ding; Bu, Wei; Wu, Xiangqian; Xie, Yuying; Cui, YueHua

Segmentation-Guided Tracking with Prior Map Decision

804

Li, Bingheng; Lai, Yi; Wu, Chaoyan; Liu, Ying

Fast Single Image Dehazing Via Positive Correlation

809

wang, wen; Yongjian, Wu; Liu, Haijun; Wang, Shiguang; Cheng, Jian

Temporal Action Detection by Joint Identifi Cation-Verifi Cation

814

Li, Siyu; Pei, Mingtao; Zhu, Leyi

Vehicle Re-Identification by Deep Feature Fusion Based on Joint Bayesian Criterion

828

Zheng, Jian; Lee, Teng-Yok; Feng, Chen; Li, Xiaohua; Zhang, Ziming

Robust Attentional Pooling Via Feature Selection

831

Hui, Le; Li, Xiang; Chen, Jiaxin; He, Hongliang; Yang, Jian

Unsupervised Multi-Domain Image Translation with Domain-Specific Encoders/Decoders

833

yang, li; qi, zhi; liu, zeheng; zhou, shanshan; zhang, yang; liu, hao; wu, jianhui; shi, longxing

A Light CNN Based Method for Hand Detection and Orientation Estimation

842

Jiang, Na; Liu, Junqi; Sun, Chenxin; Wang, Yuehua; Zhou, Zhong; Wu, Wei

Orientation-Guided Similarity Learning for Person Re-Identification

 

 

 

ThPMP

Thu 15:20-17:20

 

854

Schwarcz, Steven; Pollard, Thomas

3D Human Pose Estimation from Deep Multi-View 2D Pose

862

Wang, Xiaoye; Yan, Hongping; Huo, Chunlei; Yu, Jiayuan; PAN, Chunhong

Enhancing Pix2Pix for Remote Sensing Image Classification

866

Wang, Jingbo; Xing, Yajie; Zeng, Gang

Global Context Encoding for Salient Objects Detection

882

Zhong, Yiran; Dai, Yuchao; Li, Hongdong

3D Geometry-Aware Semantic Labeling of Outdoor Street Scenes

887

Belbachir, Ahmed Nabil; Svendsen, Lisa Maria; Akdemir, Benyamin

Real-Time Vehicle Localization and Tracking Using Monocular Panomorph Panoramic Vision

903

Elmogy, Mohammed; Garcia-Zapirain, Begona; Elmaghraby, Adel; El-Baz, Ayman

An Automated Classification Framework for Pressure Ulcer Tissues Based on 3d Convolutional Neural Network

925

Zhou, Wenhui; Liang, Linkai; Lin, Lili; Lumsdaine, Andrew; Zhang, Hua

Scale and Orientation Aware EPI-Patch Learning for Light Field Depth Estimation

949

Lei, Junfeng; Zhang, Shangyue; Zou, Wentao; Xiao, Jinsheng; Chen, Yunhua; Sui, HaiGang

An Image Rain Removal Algorithm Based on the Depth of Field and Sparse Coding

954

Rong, Shenghui; Gao, Yongsheng; Yu, Xun; zhou, huixin; Zhou, Jun

An Efficient Line Segment Matching Algorithm for 3D Face Recognition

962

Gao, Peng; Ma, Yipeng; Song, Ke; Li, Chao; Wang, Fei; Xiao, Liyi

Large Margin Structured Convolution Operator for Thermal Infrared Object Tracking

965

Yin, Kejie; Liu, Sheng; Liu, Ruyu; Chen, Yibin; Shen, Kang

Cross Modal Multiscale Fusion Net for Real-Time RGB-D Detection

981

Gupta, Nitin; JAIN, ABHINAV; Agarwal, Prerna; Mujumdar, Shashank; Mehta, Sameep

Pentuplet Loss for Simultaneous Shots and Critical Points Detection in a Video

999

He, Sen; Kangin, Dmitry; Yang, Mi; Pugeault, Nicolas

Aggregated Sparse Attention for Steering Angle Prediction

1002

Zhang, Lijia; Dong, Yanmei; Wu, Yuwei

Multi-Layer CNN Features Aggregation for Real-Time Visual Tracking

1010

Jin, Jie; Zhu, Xiaoyang; Jiang, Yongshi; Du, Zhiying

Localization Based on Semantic Map and Visual Inertial Odometry

1022

Wang, Jiasi; Wang, Xinggang; Liu, Wenyu

Weakly and Semi-Supervised Faster RCNN with Curriculum Learning

1031

Jiu, Mingyuan; Sahbi, Hichem; Qi, Lin

Deep Context Networks for Image Annotation

1036

Gu, Feifei

Non-Iterative Multiple Data Registration Method Based on the Motion Screw Theory and Trackable Features

1039

Sadafi, Ario; Katsageorgiou, Vasiliki-Maria; Huang, Huiping; Papaleo, Francesco; Murino, Vittorio; Sona, Diego

Multiple Mice Tracking: Occlusions Disentanglement Using a Gaussian Mixture Model

1064

Shi, Yuzhou; Li, Yuanxiang; liu, jiawei; Liu, Xingang; Murphey, Yi

Weather Recognition Based on Edge Deterioration and Convolutional Neural Networks

1088

Liu, Jing; Du, Angang; Wang, Chao; Zheng, Haiyong; Wang, Nan; Zheng, Bing

Teaching Squeeze-and-Excitation PyramidNet for Imbalanced Image Classification with GAN-based Curriculum Learning

1098

Pistellato, Mara; Cosmo, Luca; Bergamasco, Filippo; Gasparetto, Andrea; Albarelli, Andrea

Adaptive Albedo Compensation for Accurate Phase-Shift Coding

1104

Ouyang, Xu; Zhang, Xi; Ma, Di; Agam, Gady

Generating Image Sequence from Description with LSTM Conditional GAN

1110

Pistellato, Mara; Bergamasco, Filippo; Cosmo, Luca; Gasparetto, Andrea; Ressi, Dalila; Albarelli, Andrea

Neighborhood-Based Recovery of Phase Unwrapping Faults

1111

Mandal, Murari; Saxena, Prafulla; VIPPARTHI, SANTOSH; Murala, Subrahmanyam

CANDID: Robust Change Dynamics and Deterministic Update Policy for Dynamic Background Subtraction

1137

Jyoti, Shreyank; Dhall, Abhinav

Automatic Eye Gaze Estimation Using Geometric & Texture-Based Networks

1144

Cortés, Xavier; Conte, Donatello; Cardot, Hubert

A New Bag of Visual Words Encoding Method for Human Action Recognition

1157

Wang, Hanyuan; Xu, Jie; Li, Linke; Tian, Ye; XU, Du; XU, Shizhong

Multi-Scale Fusion with Context-Aware Network for Object Detection

1161

Guan, He; Zhang, Zhaoxiang; Tan, Tieniu

Inception Donut Convolution for Top-Down Semantic Segmentation

1179

Shao, Yuanjie; Sang, Nong; Gao, Changxin; Lin, Wei

Joint Image Restoration and Matching Based on Distance-Weighted Sparse Representation

1185

He, Lei; Yu, Miao; Wang, Guanghui

Spindle-Net: CNNs for Monocular Depth Inference with Dilation Kernel Method

1202

Ma, Wenchi; Wu, Yuanwei; Wang, Zongbo; Wang, Guanghui

MDCN: Multi-Scale, Deep Inception Convolutional Neural Networks for Efficient Object Detection

1205

Hara, Kensho; Kataoka, Hirokatsu; Satoh, Yutaka

Towards Good Practice for Action Recognition with Spatiotemporal 3D Convolutions

1215

YAN, MENGJIA; Jiang, Xudong; Yuan, Junsong

3D Convolutional Generative Adversarial Networks for Detecting Temporal Irregularities in Videos

1229

Peng, Dezhi; Sun, Zikai; Chen, Zirong; Cai, Zirui; Xie, Lele; Jin, Lianwen

Detecting Heads Using Feature Refine Net and Cascaded Multi-Scale Architecture

1235

Bai, Ruibin; Zhao, Qing; Zhou, Sanping; Li, Yubing; Zhao, Xueji; Wang, Jinjun

Continuous Action Recognition and Segmentation in Untrimmed Videos

1238

Luo, Hengliang; Kong, Qingqun; Wu, Fuchao

Traffic Sign Image Synthesis with Generative Adversarial Networks

1239

Theagarajan, Rajkumar; Bhanu, Bir; Cruz, Alberto

DeepDriver: Automated System for Measuring Valence and Arousal in Car Driver Videos

1244

Roy, Abhinaba; banerjee, Biplab; Murino, Vittorio

Discriminative Latent Visual Space for Zero-Shot Object Classification

1246

Ma, Wei; Xie, Xiaohua; YIN, CHONG; Lai, Jian-huang

Face Image Illumination Processing Based on Generative Adversarial Nets

1255

Zhang, Manning; Guo, Susu; Xie, Xiaohua

Towards Automatic Detection of Monkey Faces

1259

Kate, Pranay; Francis, Mathew; Guha, Prithwijit

Visual Tracking with Breeding Fireflies Using Brightness from Background-Foreground Information

1267

Song, Ke; Zhang, Wei; Rong, Xuewen

UAV Target Tracking with A Boundary-Decision Network

1285

Ma, Ding; Wu, Xiangqian; Bu, Wei; Cui, YueHua; Xie, Yuying

Learning Collaborative Model for Visual Tracking

1286

Mohanty, Sabyasachi; Dutta, Tanima; Gupta, Hari Prabhat

An Efficient System for Hazy Scene Text Detection Using a Deep CNN and Patch-NMS

1287

Razinkov, Evgenii; Saveleva, Iuliia; Matas, Jiri

ALFA: Agglomerative Late Fusion Algorithm for Object Detection

28

Xue, Shengke; Qiu, Wenyuan; Liu, Fan; Jin, Xinyu

Low-Rank Tensor Completion by Truncated Nuclear Norm Regularization

35

Bandyopadhyay, Sambaran; Narayanam, Ramasuri; Musti, Narasimha Murty

A Generic Axiomatic Characterization for Measuring Influence in Social Networks

45

O'Gorman, Lawrence

Temporal Filter Parameters for Motion Pattern Maps

46

O'Gorman, Lawrence; Wang, Xiaoyang

Balancing Video Analytics Processing and Bandwidth for Edge-Cloud Networks

50

Vinayavekhin, Phongtharin; Chaudhury, Subhajit; Munawar, Asim; Agravante, Don Joven; De Magistris, Giovanni; Kimura, Daiki; Tachibana, Ryuki

Focusing on What Is Relevant: Time-Series Learning and Understanding Using Attention

64

Yu, An-shui; Hara, Kenji; Inoue, Kohei; Urahama, Kiichi

Foreground Enlargement of Omnidirectional Images by Spherical Trigonometry

68

Feng, Jiang; Gu, Qing; Hao, Huizhen; Li, Na

Feature Extraction and Grain Segmentation of Sandstone Images Based on Convolutional Neural Networks

84

Song, Tiecheng; Xin, Liangliang; Luo, Lin; Gao, Chenqiang

Completed Grayscale-Inversion and Rotation Invariant Local Binary Pattern for Texture Classification

88

张, 文翔; Liu, Qingshan

Local Perceptual Loss Function for Arbitrary Region Style Transfer

104

Mukherjee, Himadri; Obaidullah, Sk Md; Phadikar, Santanu; Roy, Kaushik

A Dravidian Language Identification System

113

Zhang, Zhongping; Zhang, Yixuan; Zhou, Zheng; Luo, Jiebo

Boundary-Based Image Forgery Detection by Fast Shallow CNN

137

Han, Xian-Hua; Shi, Boxin; ZHENG, YINQIANG

Residual HSRCNN: Residual Hyper-Spectral Reconstruction CNN from a RGB Image

153

Hui, Zheng; Wang, Xiumei; Gao, Xinbo

Two-Stage Convolutional Network for Image Super-Resolution

254

Wu, Hanzhou; Wang, Wei; Dong, Jing; Wang, Hongxia

Ensemble Reversible Data Hiding

255

Deng, Xiaoya; Li, Wei; Li, Liwei; Zhang, Wenjuan; Li, Xia

Low-Rank and Sparse Decomposition on Contrast Map for Small Infrared Target Detection

297

Kasem, Hossam; Hung, Kwok-Wai; Jiang, Jianmin

Revised Spatial Transformer Network towards Improved Image Super-Resolutions

306

Cheng, Jingdong; Sun, Qiule; Zhang, Jianxin; Wei, Xiaopeng; Zhang, Qiang

Deep High-Order Supervised Hashing for Image Retrieval

309

Ding, Ke; Luo, Ne; Ke, Dengfeng; Xu, Yanyan; Su, Kaile

Mutual-Optimization towards Generative Adversarial Networks for Robust Speech Recognition

342

Li, Hui; Wu, Xiaojun; Kittler, Josef

Infrared and Visible Image Fusion Using a Deep Learning Framework

354

Liu, Shiguang; Zhang, Yu

Non-Uniform Illumination Video Enhancement Based on Zone System and Fusion

373

zhu, ming; miao, huanghui; Tang, Jun

Multi-Kernel Supervised Hashing with Graph Regularization for Cross-Modal Retrieval

377

Fayer, Julien; Morin, Geraldine; Gasparini, Simone; Daisy, Maxime; Coudrin, Benjamin

Radiometric confidence criterion for patch-based inpainting

381

Nguyen, Viet-Duy; Tran, Minh; Luo, Jiebo

Are French Really That Different? Recognizing Europeans from Faces Using Data-Driven Learning

385

Yamada, Ryusuke; Ide, Hidenori; Yudistira, Novanto; Kurita, Takio

Texture Segmentation Using Siamese Network and Hierarchical Region Merging

389

Xu, Xin; Zhou, Jun; Zhang, Hong

Screen-Rendered Text Images Recognition Using a Deep Residual Network Based Segmentation-Free Method

414

Gao, Hongxia; Chen, Zhanhong; Ma, Ge; Xie, Wang; Li, Zhifu

Deep Pixel Probabilistic Model for Super Resolution Based on Human Visual Saliency Mechanism

415

Chen, Li; Dan, Wen; Cao, Liujuan

Joint Denoising and Super-Resolution Via Generative Adversarial Training

420

Jiang, Tao; zhang, yu; Shui, Wuyang; Lu, Gang; Wu, Xiaojun; Guo, Shiqi; Fei, Hao; Zhang, Qieshi

Recursive Inception Network for Super-Resolution

423

Sheng, Yihan; Cao, Liujuan

Weakly Supervised Vehicle Detection in Satellite Images Via Multiple Instance Ranking

438

Shibata, Satoki; Iiyama, Masaaki; Hashimoto, Atsushi; Minoh, Michihiko

Restoration of Sea Surface Temperature Satellite Images Using a Partially Occluded Training Set

440

liu, yuan; wang, yuancheng; li, nan; Cheng, Xu; Zhang, Yifeng; Huang, Yongming; Lu, Guojun

An Attention-Based Approach for Single Image Super Resolution

444

Li, Chenxing; Zhu, Lei; Xu, Shuang; Gao, Peng; Xu, Bo

Compression of Acoustic Model Via Knowledge Distillation and Pruning

469

Tagawa, Norio; Zhu, Jing

Super-Resolution Ultrasound Imaging Based on the Phase of the Carrier Wave without Deterioration by Grating Lobes

473

Simberova, Stanislava; Suk, Tomáš

Solar Atmosphere Data Analysis

488

Wang, Feng; Chen, Wei; Yang, Zhen; Xu, Bo

Self-Attention Based Network for Punctuation Restoration

508

Liu, Licheng; Li, Shutao

Face Image Super-Resolution Via K-NN Regularized Collaborative Representation with Importance Reweighting

518

Zhang, Cong; Du, Dawei; Ke, Lipeng; Qi, Honggang; lyu, siwei

Global Contrast Enhancement Detection Via Deep Multi-Path Network

520

Shen, Liang; Yue, Zihan; Chen, Quan; Feng, Fan; Ma, Jie

Deep Joint Rain and Haze Removal from a Single Image

571

Lu, Guoyu; Yu, Huili; Yuan, Chun

Getting Rid of Night: Thermal Image Classification Based on Feature Fusion

590

Xu, Jinchang; Dong, Yuan; Ma, Lilei; Bai, Hongliang

Video-Based Emotion Recognition Using Aggregated Features and Spatio-Temporal Information

593

Yang, Minghao; Zhang, Ke; Na, ShengRuoYang; Tao, Jianhua

Self-Talk Responses to Users' Opinions and Challenge in Human Computer Dialog

599

Lu, Peng; Yu, Jinbei; Peng, Xujun

Deep Conditional Color Harmony Model for Image Aesthetic Assessment

611

Liao, Danping; Chen, Siyu; Qian, Yuntao

Visualization of Hyperspectral Images Using Moving Least Squares

621

Zhang, Haotian; Liu, Xianhui; Wang, Gang; Chen, Yufei; Zhao, Weidong

An Automated Point Set Registration Framework for Multimodal Retinal Image

631

Yang, Fei; Zhang, Qian; Wang, Miaohui; Qiu, Guoping

Quality Classified Image Analysis with Application to Face Detection and Recognition

642

Shi, Zhenhui; Xie, Hongzhi; Zhang, Jingyang; Liu, Jie; Gu, Lixu

Vessel Enhancement Based on Length-Constrained Hessian Information

656

Yang, Minghao; Tao, Jianhua; Dawei, Zhang

Reducing Tongue Shape Dimensionality from Hundreds of Available Resources Using Autoencoder

688

Mostafa Shahin, Mostafa Shahin; Ji, Jim Xiuquan; Ahmed, Beena

One-Class SVMs Based Pronunciation Verification Approach

713

SAHU, ABHIMANYU; Chowdhury, Ananda

Shot Level Egocentric Video Co-Summarization

743

Cheng, Ruiqi; Wang, Kaiwei; Lin, Longqing; Yang, Kailun

Visual Localization of Key Positions for Visually Impaired People

790

Shi, Hang; Liu, Chengjun

A New Foreground Segmentation Method for Video Analysis in Different Color Spaces

808

Cui, Wenxue; Zhang, Shengping; Liu, Yashu; Xu, Heyao; Gao, Xinwei; Jiang, Feng; Zhao, Debin; Liu, Shaohui

Classification Guided Deep Convolutional Network for Compressed Sensing

855

Dewan, Swati; Agarwal, Shubham; Singh, Navjyoti

Spatio-Temporal Laban Features for Dance Style Recognition

910

Yang, Jing; Zhou, Yuan; Cao, Ying; Feng, Liyang

Heterogeneous Image Change Detection Using Deep Canonical Correlation Analysis

919

Gu, Shuhang; Timofte, Radu; Van Gool, Luc

Integrating Local and Non-Local Denoiser Priors for Image Restoration

933

Gong, Nanxue; Yang, yang; Liu, Yuehu; Liu, dingdong

Dynamic Facial Expression Synthesis Driven by Deformable Semantic Parts

942

Zhao, GuoPing; Liu, Jiajun; jiang, Jiacheng; Guan, Hua; Wen, Ji-Rong

Skip-Connected Deep Convolutional Autoencoder for Restoration of Document Images

958

Wang, Qianqian; Xiong, Yu; Su, Feng

Semantic Music Annotation by Label-Specific Conditional Random Fields

1001

Fasogbon, Peter; Fan, Lixin

Automatic Feature Extraction for Wide-Angle and Fish-Eye Camera Calibration

1014

Yang, Feng; Xia, Gui-Song; Dai, Dengxin; Zhang, Liangpei

Delving into the Synthesizability of Dynamic Texture Samples

1021

Zhou, Yuan; Yang, Jianxing; Chen, Yang; Kung, Sun-Yuan

Blurred Image Region Detection Based on Stacked Auto-Encoder

1024

Yan, Yaping; Xiang, Sheng; Asano, Hirokazu; Kaneko, Shun'ichi

Accumulated Aggregation Shifting Based on Feature Enhancement for Defect Detection on 3D Textured Low-Contrast Surfaces

1049

Wang, Han; Yu, Huangyue; Chen, Pei; Hua, Rui; Zou, Ling

Unsupervised Video Highlight Extraction Via Query-Related Deep Transfer

1076

Zhou, Yuan; Huo, Shuwei; Chen, Ying; Kung, Sun-Yuan

Super-Resolution Imaging Based on Global Interpolation and Structural Similarities

1093

Annadani, Yashas; Jawahar, C. V.

Augment and Adapt: A Simple Approach to Image Tampering Detection

1095

El-Gamal, Fatma El-Zahraa A.; Elmogy, Mohammed; Atwan, Ahmed; Ghazal, Mohammed; Barnes, Gregory; Hajjdiab, Hassan; Keyntone, Robert; El-Baz, Ayman

Significant Region-Based Framework for Early Diagnosis of Alzheimer's Disease Using 11c Pib-Pet Scans

1103

Wu, Shao-Hui; Lee, Yuan-Shan; Chen, Sih-Huei; Wang, Jia-Ching

Learning a Hierarchical Latent Semantic Model for Multimedia Data

1117

Chen, Da; Cohen, Laurent

A New Dynamic Minimal Path Model for Tubular Structure Centerline Delineation

1121

Galteri, Leonardo; Bertini, Marco; Seidenari, Lorenzo; Del Bimbo, Alberto

Video Compression for Object Detection Algorithms

1123

Voulodimos, Athanasios; Doulamis, Nikolaos; Doulamis, Anastasios; Rallis, Ioannis

Kinematics-based Extraction of Salient 3D Human Motion Data for Summarization of Choreographic Sequences

1130

Yu, Lu; Cheng, Yongmei; van de Weijer, Joost

Weakly Supervised Domain-Specific Color Naming Based on Attention

1152

Gabdulkhakova, Aysylu; Kropatsch, Walter

Confocal Ellipse-Based Distance and Confocal Elliptical Field for Polygonal Shapes

1156

Daniel Kirstejn Hansen, Jacob; Lauze, Francois

Multiphase Local Mean Geodesic Active Regions

1172

Gao, Pengcheng; Xue, Jian; Lv, Ke; Yan, Yanfu

A Fast Cascade Shape Regression Method Based on CNN-Based Initialization

1186

Duan, Peiqi; Ming, Anlong; Kang, Xuejing; Yao, Chao

A New Single Image Super-Resolution Method Using SIMK-Based Classification and ISRM Technique

1199

Chen, Kai; Yao, Jian; Xiang, Binbin; Tu, Jingmin

Video Stitching with Extended-MeshFlow

1208

FAULA, Yannick; Bres, Stephane; EGLIN, VERONIQUE

A Fast Local Analysis by Thresholding Applied to Image Matching

1228

Swami, Kunal; Das, Saikat Kumar

CANDY: Conditional Adversarial Networks Based End-To-End System for Single Image Haze Removal

1279

Mustaniemi, Janne; Kannala, Juho; Särkkä, Simo; Matas, Jiri; Heikkilä, Janne

Fast Motion Deblurring for Feature Detection and Matching Using Inertial Measurements

1295

Dahl, Vedrana Andersen; Dahl, Anders; Trinderup, Camilla Himmelstrup; Gundlach, Carsten

Layered Surface Detection for Virtual Unrolling

1296

Liu, Yun; Ren, Gang; Yang, Gongping; Xi, Xiaoming; Chen, Xinjian; Yin, Yilong

Fully Convolutional Network and Graph-Based Method for Co-Segmentation of Retinal Layer on Macular OCT Images

52

Yueh, Wu; Chien-Ming, Wang

Applying Hand Gesture Recognition and Joint Tracking to a TV Controller Using CNN and Convolutional Pose Machine

54

Li, Shan; deng, weihong

Deep Emotion Transfer Network for Cross-Database Facial Expression Recognition

142

Chen, Chong; Shu, Yao; Zhang, Heng; Shu, Kuang-I

WiTT: Modeling and the Evaluation of Table Tennis Actions Based on WIFI Signals

146

KIM, Jihyeon; Teoh, Andrew

One-Factor Cancellable Biometrics Based on Indexing-First-Order Hashing for Fingerprint Authentication

179

Liu, Fan; Zhou, Xingshe; Wang, Zhu; Wang, Tianben; Zhang, Yanchun

Identification of Hypertension by Mining Class Association Rules from Multi-Dimensional Features

194

Abate, Andrea F.; Nappi, Michele; Barra, Silvio; De Marsico, Maria

What Are You Doing While Answering Your Smartphone?

218

Liang, Jie; Liu, Feng; Tu, Huan; Zhao, Qijun; Jain, Anil

On Mugshot-Based Arbitrary View Face Recognition

253

Luo, Zimeng; Hu, Jiani; deng, weihong

Local Subclass Constraint for Facial Expression Recognition in the Wild

313

Ksiaskiewcz Czovny, Raphael; Bellon, Olga Regina Pereira; Silva, Luciano; Gutierrez da Costa, Henrique Sergio

Minutia Matching Using 3D Pore Clouds

357

Zhang, Jie; Richmond, Korin; Fisher, Robert

Dual-Modality Talking-Metrics: 3D Visual-Audio Integrated Behaviometric Cues from Speakers

1289

Lakra, Aditya; Tripathi, Pavani; Keshari, Rohit; Vatsa, Mayank; Singh, Richa

SegDenseNet: Iris Segmentation for Pre and Post Cataract Surgery

1290

Siddiqui, Sahar; Vatsa, Mayank; Singh, Richa

Face Recognition for Newborns, Toddlers and Pre-School Children: A Deep Learning Approach

1136

Lat, Ankit; Jawahar, C. V.

Enhancing OCR Accuracy with Super Resolution

 

 

 

FrPMP

Fri 14:00-16:00

 

393

Le, Hoang Thanh; Phung, Son Lam; Bouzerdoum, Abdesselam

Human Gait Recognition with Micro-Doppler Radar and Deep Autoencoder

433

Zhong, Yaoyao; deng, weihong

Deep Difference Analysis in Similar-Looking Face Recognition

453

Choi, Seokmin; Chang, Inho; Teoh, Andrew

One-Class Random Maxout Probabilistic Network for Mobile Touchstroke Authentication

475

  Dexu Li, Yimin Chen, Mingke Gao, Siyu Jiang, Chen Huan

Multimodal Gesture Recognition Using Densely Connected Convolution and BLSTM

570

Ramachandra, Raghavendra; Vetrekar, Narayan; Kiran, Raja; Gad, Rajendra; Busch, Christoph

Detecting Disguise Attacks on Multi-Spectral Face Recognition through Spectral Signatures

585

Chen, Haoyu; Liu, Xin; Zhao, Guoying

Temporal Hierarchical Dictionary with HMM for Fast Gesture Recognition

612

Li, Zhenghao; Wu, Song; Xiao, Guoqiang

Facial Expression Recognition by Multi-Scale CNN with Regularized Center Loss

641

Lee, Dae-Hyun; Lee, Sang Hwa; Cho, Nam Ik

Cancelable Biometrics Using Noise Embedding

709

wang, chen; Fan, Yangyu

Saliency Deteciton Using Iterative Dynamic Guided Filtering

727

Luo, Shiying; Kan, Meina; Wu, Shuzhe; Chen, xilin; Shan, Shiguang

Face Anti-Spoofing with Multi-Scale Information

744

Ferrari, Claudio; Berretti, Stefano; Del Bimbo, Alberto

Extended YouTube Faces: A Dataset for Heterogeneous Open-Set Face Identification

772

Leng, Mengjun; Kakadiaris, Ioannis

Confidence-Driven Network for Point-To-Set Matching

773

Zunino, Andrea; Morerio, Pietro; Cavallo, Andrea; Ansuini, Caterina; Podda, Jessica; Battaglia, Francesca; Veneselli, Edvige; Becchio, Cristina; Murino, Vittorio

Video Gesture Analysis for Autism Spectrum Disorder Detection

776

Rhif, Manel; Wannous, Hazem; Farah, Imed Riadh

Action Recognition from 3D Skeleton Sequences using Deep Networks on Lie Group Features

777

Dong, Jiayu; Zheng, Huicheng; Lian, Lina

Dynamic Facial Expression Recognition Based on Convolutional Neural Networks with Dense Connections

778

Gonzalez-Sosa, Ester; Vera-Rodriguez, Ruben; Hernandez-Ortega, Javier; Fierrez, Julian

Person Recognition at a Distance: Improving Face Recognition through Body Static Information

779

Damer, Naser; wainakh, Yaza; Henniger, Olaf; Croll, Christian; Berthe, Benoit; Braun, Andreas; Kuijper, Arjan

Deep Learning-Based Face Recognition and the Robustness to Perspective Distortion

780

Lai, Kenneth; Yanushkevich, Svetlana

CNN+RNN Depth and Skeleton Based Dynamic Hand Gesture Recognition

793

Guo, Bingchen; Nixon, Mark; Carter, John

A Joint Density Based Rank-Score Fusion for Soft Biometric Recognition at a Distance

801

Hanselmann, Harald; Ney, Hermann

Optimizing Energies for Pose-Invariant Face Recognition

810

Soleymani, Sobhan; Dabouei, Ali; Kazemi, Hadi; Dawson, Jeremy; Nasrabadi, Nasser

Multi-Level Feature Abstraction from Convolutional Neural Networks for Multimodal Biometric Identification

860

xiang, jun; Lin, Ranran; Hou, Jianhua; Huang, wenjun

Person Re-Identification Based on Feature Fusion and Triplet Loss Function

861

Ai, Haojun; Zhang, Liezhuo; Yuan, Zhiyu; Huang, Haitao

iCushion: A Pressure Map Algorithm for High Accuracy Human Identification

915

Hu, Hui; Kang, Wenxiong; Lu, Yuting; Fang, Yuxun; Liu, Hongda; Zhao, Junhong; Deng, feiqi

FV-Net: learning a finger-vein feature representation based on a CNN

926

YANG, Ruijing; Hong, Xiaopeng; Peng, Jinye; Feng, Xiaoyi; Zhao, Guoying

Incorporating High-Level and Low-Level Cues for Pain Intensity Estimation

943

Cheng, Kevin Ho Man; Kumar, Ajay

Advancing Surface Feature Description and Matching for More Accurate Biometric Recognition

947

MING, Zuheng; Joseph, Chazalon; Luqman, Muhammad Muzzamil; Visani, Muriel; burie, jean-christophe

FaceLiveNet: End-To-End Networks Combining Face Verification with Interactive Facial Expression-Based Liveness Detection

992

Mutasim, Aunnoy K; Bashar, M. Raihanul; Tipu, Rayhan Sardar; Islam, Md. Kafiul; Amin, M Ashraful

Effect of Artefact Removal Techniques on EEG Signals for Video Category Classification

1000

Zeng, Xianxian; Wang, Xiaodong; Chen, Kairui; Ye, Peichu; Hu, Xiaorui; Li, Dong; Zhang, Yun

High-Quality Facial Keypoints Matching with Motion Smoothness Constraint and 3D Model Constraint

1048

Behera, Santosh Kumar; DASH, AJAYA KUMAR; Dogra, Debi Prosad; Roy, Partha Pratim

Air Signature Recognition Using Deep Convolutional Neural Network-Based Sequential Model

1052

Liao, Zhouyingcheng; Zhou, Peng; Wu, Qinlong; Ni, Bingbing

Uniface: A Unified Network for Face Detection and Recognition

1054

Wen, Wei; Wang, Xing; Shen, Linlin; Yang, Meng

Adaptive Convolution Local and Global Learning for Class-Level Joint Representation of Face Recognition with Single Sample Per Person

1116

Nguyen, Dung; Nguyen, Kien; Sridha, Sridharan; Abbasnejad, Iman; Dean, David Brendan; Fookes, Clinton

Meta Transfer Learning for Facial Emotion Recognition

1139

Hibraj, Feliks; Vascon, Sebastiano; Stadelmann, Thilo; Pelillo, Marcello

Speaker Clustering Using Dominant Sets

1149

Dantcheva, Antitza; Bremond, Francois; Bilinski, Piotr

Show Me Your Face and I Will Tell You Your Height, Weight and BMI

1166

Zou, Hang; Zhang, Hui; Li, Xingguang; Liu, Jing; He, Zhaofeng

Generation Textured Contact Lenses Iris Images Based on 4DCycle-GAN

1206

Chowdhury, Anurag; Atoum, Yousef; TRAN, LUAN; Liu, Xiaoming; Ross, Arun

MSU-AVIS Dataset: Fusing Face and Voice Modalities for Biometric Recognition in Indoor Surveillance Videos

1232

Madapana, Naveen; Wachs, Juan

Hard Zero Shot Learning for Gesture Recognition

1234

Niu, Xuesong; Han, Hu; Shan, Shiguang; Chen, xilin

SynRhythm: Learning a Deep Heart Rate Estimator from General to Specific

1240

Pan, Hongyu; Han, Hu; Shan, Shiguang; Chen, xilin

Revised Contrastive Loss for Robust Age Estimation from Face

1263

Gao, Lian; Li, Weixin; Huang, Zehua; Huang, Di; Wang, Yunhong

Automatic Facial Attractiveness Prediction by Deep Multi-Task Learning

1297

Dehzangi, Omid; Selvamani, Masilamani

Unobtrusive Driver Drowsiness Prediction Using Driving Behavior from Vehicular Sensors

70

Dai, Yuchen; Huang, Zheng; Gao, Yuting; Xu, Youxuan; Chen, Kai; Guo, Jie; Qiu, Weidong

Fused Text Segmentation Networks for Multi-Oriented Scene Text Detection

80

Jiang, Yingying; Zhu, Xiangyu; Wang, Xiaobing; Yang, Shuli; Li, Wei; Wang, Hua; Fu, Pei; Luo, Zhenbo

R2CNN: Rotational Region CNN for Arbitrarily-Oriented Scene Text Detection

86

Wei, Hongxi; Zhang, Hui; Gao, Guanglai

Word Image Representation Based on Visual Embeddings and Spatial Constraints for Keyword Spotting on Historical Documents

174

Li, Hongyu; Zhu, Fan; Qiu, Junhua

CG-DIQA: No-Reference Document Image Quality Assessment Based on Character Gradient

231

Li, Xiao-Hui; Yin, Fei; Liu, Cheng-Lin

Page Object Detection from PDF Document Images by Deep Structured Prediction and Supervised Clustering

239

Eskenazi, Sébastien; Gomez-Krämer, Petra; Ogier, Jean-Marc

Watercolor, Segmenting Images Using Connected Color Components

363

Bhunia, Ayan Kumar; Bhowmick, Abir; Bhunia, Ankan Kumar; Konwer, Aishik; Banerjee, Prithaj; Roy, Partha Pratim; Pal, Umapada

Handwriting Trajectory Recovery Using End-To-End Deep Encoder-Decoder Network

366

Bhunia, Ankan Kumar; Bhunia, Ayan Kumar; Banerjee, Prithaj; Konwer, Aishik; Bhowmick, Abir; Roy, Partha Pratim; Pal, Umapada

Word Level Font-To-Font Image Translation Using Convolutional Recurrent Generative Adversarial Networks

399

Khare, Vijeta; Palaiahnakote, Shivakumara; Navya, B. J; Swetha, G. C; Guru, D. S; Pal, Umapada; Lu, Tong

Weighted-Gradient Features for Handwritten Line Segmentation

651

Navya, B. J; Swetha, G. C; Palaiahnakote, Shivakumara; Roy, Sangheeta; Guru, D. S; Pal, Umapada; Lu, Tong

Multi-Gradient Directional Features for Gender Identification

813

Kil, Taeho; Koo, Hyung Il; Cho, Nam Ik

Scene Text Rectification Using Glyph and Character Alignment Properties

849

Yuan, Huaping; Chen, Xu; Li, Yukun; Yang, Zhenguo; Liu, Wenyin

Detecting Phishing Websites and Targets Based on URLs and Webpage Links

868

Han, Xing-kun; Aysa, alim; Mamat, Hornisa; Yadikar, Nurbiya; Ubul, Kurban

Script Identification of Central Asia Based on Fused Texture Features

929

Zhang, Jianshu; Zhu, Yixing; Du, Jun; Dai, Li-Rong

Trajectory-Based Radical Analysis Network for Online Handwritten Chinese Character Recognition

993

Yu, Zheng; Lyu, Shujing; Lu, Yue; Wang, Patrick

A Fusion Strategy for the Single Shot Text Detector

1068

Dang, Quoc Bao; Coustaty, Mickaël; Luqman, Muhammad Muzzamil; Ogier, Jean-Marc; De Cao, Tran

A Randomized Hierarchical Trees Indexing Approach for Camera-Based Information Spotting

1128

Cao, Yu; Fu, Huiyuan; Ma, Huadong

An End-To-End Neural Network for Multi-Line License Plate Recognition

1132

Biswas, Chandan; Mukherjee, Partha Sarathi; Ghosh, Koyel; Bhattacharya, Ujjwal; Parui, Swapan Kumar

A Hybrid Deep Architecture for Robust Recognition of Text Lines of Degraded Printed Documents

1134

Tuggener, Lukas; Elezi, Ismail; Schmidhuber, Jürgen; Pelillo, Marcello; Stadelmann, Thilo

DeepScores – a Dataset for Segmentation, Detection and Classification of Tiny Objects

1140

Zhao, Ziyi; Pugdeethosapol, Krittaphat; Lin, Sheng; Li, Zhe; Ding, Caiwen; Wang, Yanzhi; Qiu, Qinru

Learning Topics using Semantic Locality

1170

XIONG, Wei; JIA, Xiuhong; XU, Jingjing; XIONG, Zijie; LIU, Min; WANG, Juan

Historical document image binarization using background estimation and energy minimization

1171

Chen, Xiaojun; Bai, Li; Wang, Dakui; Shi, Jinqiao

Improve Word Mover's Distance with Part-Of-Speech Tagging

1180

zhan, hongjian; Lu, Shujing; Lu, Yue

Handwritten Digit String Recognition Using Convolutional Neural Network

1189

Das, Arindam; Roy, Saikat; Bhattacharya, Ujjwal; Parui, Swapan Kumar

Document Image Classification with Intra-Domain Transfer Learning and Stacked Generalization of Deep Convolutional Neural Networks

1201

Zhu, Yixing; Du, Jun

Sliding Line Point Regression for Shape Robust Scene Text Detection

1241

Mohanty, Sabyasachi; Dutta, Tanima; Gupta, Hari Prabhat

Robust Scene Text Detection with Deep Feature Pyramid Network and CNN based NMS Model

1243

Song, Yu; Cui, Yuanshun; Han, Hu; Shan, Shiguang; Chen, xilin

Scene Text Detection Via Deep Semantic Feature Fusion and Attention-Based Refinement

1256

Mandal, Subhasis; Choudhury, Himakshi; Prasanna, S.R. Mahadeva; Sundaram, Suresh

Exploring Discriminative HMM States for Improved Recognition of Online Handwriting

1260

Wang, Haobin; Huang, Shuangping; Jin, Lianwen

Focus on Scene Text Using Deep Reinforcement Learning

105

He, Wenwen; Ye, Yalan; Li, Yunxia; Xu, Haijin; Lu, Li; Huang, Wenxia; Sun, Ming

Variational Mode Decomposition-Based Heart Rate Estimation Using Wrist-Type Photoplethysmography During Physical Exercise

109

Alshawaqfeh, Mustafa; Al Kawam, Ahmad; Serpedin, Erchin

Reliable Fussed Lasso Approach for Recurrent Copy Number Variation Identification

230

Kurzendorfer, Tanja; Breininger, Katharina; Steidl, Stefan; Brost, Alexander; Forman, Christoph; Maier, Andreas

Myocardial Scar Segmentation in LGE-MRI Using Fractal Analysis and Random Forest Classification

252

Cao, Yihui; Lu, Yifeng; li, Jianan; Rui, Zhu; Jin, Qinhua; Jing, Jing; Yundai, Chen

Deep Learning Based Bioresorbable Vascular Scaffolds Detection in IVOCT Images

466

Bicego, Manuele; Lovato, Pietro; De Bona, Marco; Guzzo, Flavia; Assfalg, Michael

Mining NMR Spectroscopy Using Topic Models

540

Yang, Guanyu; Li, Guoqing; Pan, Tan; Kong, Youyong; Wu, Jia Song; Tang, Lijun; Zhu, Xiaomei; Dillenseger, Jean Louis; Shu, Huazhong; luo, limin; Coatrieux, Jean Louis

Automatic Segmentation of Kidney and Renal Tumor in CT Images Based on 3D Fully Convolutional Neural Network with Pyramid Pooling Module

542

Li, Dan; Du, Changde; Huang, Lijie; Chen, Zhiqiang; He, Huiguang

Multi-Label Semantic Decoding from Human Brain Activity

547

MISHRA, DEEPAK; Tyagi, Sarthak; Chaudhury, Santanu; Sarkar, Mukul; Soin, Arvinder Singh

Despeckling CNN with Ensembles of Classical Outputs

573

Tlusty, Tal; Ben-Ari, Rami; Amit, Guy

Unsupervised Clustering of Mammograms for Outlier Detection and Breast Density Estimation

586

Wang, Yunzhi; Zheng, Bin; Gao, Dashan; Wang, Jiao

Fully Convolutional Neural Networks for Prostate Cancer Detection Using Multi-Parametric Magnetic Resonance Images: An Initial Investigation

617

Ji, Dong; Zhan, Shu; Qian, Jinzhao; Kurihara, Toru

Automatic Prostate Segmentation on MR Images Using Enhanced Holistically-Nested Networks

618

Theagarajan, Rajkumar; Guan, Benjamin; Bhanu, Bir

DeephESC: An Automated System for Generating and Classification of Human Embryonic Stem Cells

623

Dou, Tianyou; Zhou, Wu

2D and 3D Convolutional Neural Network Fusion for Predicting the Histological Grade of Hepatocellular Carcinoma

726

Yuan, Tianchen; Tong, Qianqian; Liao, Xiangyun; Du, Xinling; Zhao, Jianhui

Fully Automatic Segmentation of the Left Ventricle Using Multi-Scale Fusion Learning

758

Abreu, Arnaud; Frenois, François-Xavier; Valitutti, Salvatore; Brousset, Pierre; Denefle, Patrice; Naegel, Benoît; Wemmert, Cédric

Model-Based Graph Segmentation in 2-D Fluorescence Microscopy Images

867

Li, Yanfeng; Chen, Houjin; Zhang, Linlin; Cheng, Lin

Mammographic Mass Detection Based on Convolution Neural Network

904

Su, Ran; Chen, Weijun; Wei, Leyi; Li, Xiuting; Jin, Qiangguo; Tao, Wenyuan

Encoded Texture Features to Characterize Bone Radiograph Images

922

Elnakieb, Yaser A.; Nitzken, Matthew; Shalaby, Ahmed; Dekhil, Omar; Mahmoud, Ali; Switala, Andrew; Elmaghraby, Adel; Keyntone, Robert; Ghazal, Mohammed; khalil, Ashraf; Barnes, Gregory; El-Baz, Ayman

Towards Personalized Autism Diagnosis: Promising Results

985

Licandro, Roxane; Schlegl, Thomas; Reiter, Michael; Diem, Markus; Dworzak, Michael; Schumich, Angela; Langs, Georg; Kampel, Martin

WGAN Latent Space Embeddings for Blast Identification in Childhood Acute Myeloid Leukaemia

1004

Xie, Nuobei; Chen, Yunmei; Liu, Huafeng

Nonlocal Low-Rank and Total Variation Constrained PET Image Reconstruction

1026

Zhao, Yu; Li, Hongwei; Zhou, Rong; Tetteh, Giles; menze, bjoern

Automatic Multi-Atlas Segmentation for Abdominal Images Using Template Construction and Robust Principal Component Analysis

1030

Eladawi, Nabila; Elmogy, Mohammed; Fraiwan, Luay; Pichi, Francesco; Ghazal, Mohammed; Abouelfetouh, Ahmed; Riad, Alaa; Keyntone, Robert; Schaal, Shlomit; El-Baz, Ayman

Early Diagnosis of Diabetic Retinopathy in OCTA Images Based on Local Analysis of Retinal Blood Vessels and Foveal Avascular Zone

1033

Ma, Minglin; Shi, Yinghuan; Li, Wenbin; Gao, Yang; Xu, Jun

A Novel Two-Stage Deep Method for Mitosis Detection in Breast Cancer Histology Images

1075

Abdeltawab, Hisham; Shehata, Mohamed; Shalaby, Ahmed; Mesbah, Samineh; El-Baz, maryam; Ghazal, Mohammed; Al Khalil, Yasmina; Abou El-Ghar, Mohamed; Dwyer, Amy; El-Melegy, Moumen; El-Baz, Ayman

A New 3D CNN-Based CAD System for Early Detection of Acute Renal Transplant Rejection

1108

bhugra, Swati; MISHRA, DEEPAK; Anupama, Anupama; Chaudhury, Santanu; Lall, Brejesh; chugh, archana

Automatic Quantification of Stomata for High-Throughput Plant Phenotyping

1109

zhang, guokai; luo, ye; zhu, dandan; xu, yixuan; sun, yunxin; lu, jianwei

Spatial Pyramid Dilated Network for Pulmonary Nodule Malignancy Classification

1131

Piantadosi, Gabriele; Sansone, Mario; Sansone, Carlo

Breast Segmentation in MRI Via U-Net Deep Convolutional Neural Networks

1142

Reda, Islam; Ghazal, Mohammed; Shalaby, Ahmed; Elmogy, Mohammed; Abouelfetouh, Ahmed; ayinde, babajide; Abou El-Ghar, Mohamed; Elmaghraby, Adel; Keyntone, Robert; El-Baz, Ayman

A Novel ADCs-Based CNN Classification System for Precise Diagnosis of Prostate Cancer

1181

Mo, Xi; Tao, Ke; Wang, Quan; Wang, Guanghui

An Efficient Approach for Polyps Detection in Endoscopic Videos Based on Faster R-CNN

1188

Xu, Fei; Xian, Min; zhang, yingtao; Huang, Kuan; Cheng, Heng-Da; Zhang, Boyu; Ding, Jianrui; Ning, Chunping; wang, ying

A Hybrid Framework for Tumor Saliency Estimation

1248

WANG, Rui; Kamata, Sei-ichiro

Nuclei Segmentation of Cervical Cell Images Based on Intermediate Segment Qualifier

1276

Zhang, Yao; Jiang, Xuan; zhong, cheng; Zhang, Yang; shi, zhongchao; Li, Zhensheng; He, Zhiqiang

SequentialSegNet: Combination with Sequential Feature for Multi-Organ Segmentation